تابلوی اعلانات

«چو می بینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است».

 

 

 آیا می دانید چه افراد و گروه هایی به حراست مراجعه می کنند؟

 مراجعین به حراست افراد و گروه های مختلف با دلایل متفاوت کاری می باشند لذا نباید فکر کنیم تمام مراجعین به حراست  به دلیل ارتکاب تخلف یا موارد سوء مراجعه ،  یا دعوت و فراخوانی می شوند:

    کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی که قصد عزیمت و سفر به خارج از کشور را دارند برای تکمیل فرم های مربوطه به حراست مراجعه می نمایند.

    دانشجویان ، نمایندگان تشکل های دانشجویی و انجمن های علمی برای انجام هماهنگی برنامه های خود در حراست حضور  می یابند .

    بعضی دانشجویان ، کارکنان ، اعضای هیات علمی ، مراجعین غیر دانشگاهی و ... برای احوالپرسی ، طرح سئوال و اخذ مشورت ، ارائه پیشنهاد و ... به حراست مراجعه می نمایند.

    گروهی از افراد (کارکنان ، اعضای هیات علمی ، متقاضیان حق التدریس و ... ) برای تشکیل پرونده اداری ، دریافت کارت شناسایی ، تسویه حساب بازنشستگی یا انتقال و ...  به حراست مراجعه می نمایند.

    بعضی از دانشگاهیان (اعضای هیات علمی ، دانشجویان و کارکنان) و  غیر دانشگاهیان برای طرح شکایت یا اعلام تخلف ، در حراست حضور  می یابند .

    بعضی از مراجعین به عنوان شاهد در حراست حاضر می شوند.

    گروهی از مراجعین برای ادای توضیح در خصوص شکایتی که از آنان شده به حراست مراجعه می کنند که  چنانچه مسیر طرح شکایت به روال عادی طی  می شد این گروه هم باید به مراجع ذیربط ( شورای انضباطی دانشجویان ، هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان یا انتظامی اعضای هیات علمی ) مراجعه می کردند.

پس همه مراجعین به حراست را به یک چشم نگاه نکنیم