ارتباط مستقیم با مدیر حراست

تلفن مستقیم و فکس :

021-76443132

تلفن داخلی :

021-76444091-3

021-76448051-4

داخلی 264

ایمیل دفتر :

herasat@iaufb.ac.ir