تماس با ما

تلفن مستقیم :

021-76443132

تلفن داخلی :

021-76444091-3

021-76448051-4

داخلی 270

 

صندوق پیشنهادات که بصورت هفته ای توسط شخص مدیر حراست بازخوانی خواهد شد :

1-ورودی دفتر حراست ساختمان آموزشی شماره 1 طبقه 1

2-ساختمان آموزشی 2 طبقه اول

3-ساختمان آموزشی 3 طبقه همکف

3- ساختمان آموزشی 4 طبقه همکف

4-ساختمان آموزشی 5 طبقه همکف

5- ساختمان اداری 1 طبقه همکف

6- ورودی خوابگاه خواهران

مراجعه به دفتر حراست واقع در طبقه دوم ساختمان آموزشی 1